Informacije / Information

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA GREENVOLTEX

Program – konferencija HRZZ GREENVOLTEX 04.02.2021

04.02.2021.

Završna konferencija projekta GREENVOLTEX, 4. veljače 2021.

 

 

 

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (2017-2021) 

 

 

Sažetak projektnoga prijedloga:

 

Prehrambena industrija intenzivno razvija ne-toplinske tehnike obrade hrane kao što su netoplinske plazme, pulsirajuće električno polje, visoki hidrostatski tlak te ultrazvuk visokog intenziteta. Nove netoplinske tehnike omogućavaju provedbu ekstrakcije bioaktivnih tvari bez primjene organskih otapala pri čemu se kao otapalo može koristiti voda ili neka tzv. “zelena otapala” npr. voda, limonen, dimetilkarbonat (DMC), etanol, etil-acetat i dr. Jedna od takvih obećavajućih tehnika je i visokonaponsko električno pražnjenje-plazma.

Projektom će se nastojati ostvariti sljedeći ciljevi:

C1 Razviti uređaj za generiranje plazme koji se sastoji od generatora plazme i reaktora s različitim konfiguracijama elektroda pri čemu će se koristiti inovativan pristup generiranja visokog napona DC napajanja pomoću moderne solid state tehnologije.

C2 Utvrditi će se učinkovitost ekstrakcije bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja iz autohtonog mediteranskog bilja (list masline, ružmarin, kadulja, mravinac, timijan, majčina dušica) plazmom uz upotrebu vode i „zelenih„ otapala.

C3 Optimizirati će se djelovanje inovativnog uređaja za generiranje plazme tijekom ekstrakcija kako bi dobili što veće iskorištenje postupka.

C4 Utvrditi će se biološka aktivnost dobivenih ekstrakata putem analitičkih metoda, te ispitati mogućnost nastajanja eventualnih oksidativnih promjena tijekom postupaka ekstrakcija.

C5 Dobiveni ekstrakti će se na odgovarajući način izolirati te stabilizirati primjenom postupaka liofilizacije i/ili inkapsulacije.

Predloženo istraživanje doprinijeti će području istraživanja, na način da će biti konstruiran inovativni uređaj za produkciju plazme direktno u tekućinama kojim će se moći provesti brza i učinkovita ekstrakcija bioaktivnih komponenata i eteričnog ulja iz autohtonog mediteranskog bilja. Novom netoplinskom tehnikom ekstrakcije nastojat će se smanjiti vrijeme ekstrakcije, upotreba otapala, onečišćenje okoliša i ukupan energetski utrošak uz istovjetno iskorištenje.

 

Research project of Croatian Science Foundation 

 

 

Project proposal summary:

 

The food industry is rapidly developing new non-thermal food processing techniques like non-thermal plasma, pulsed electric field, high hydrostatic pressure and high intensity ultrasound. New non-thermal techniques are considered “green” extraction methods for isolation of bioactive compounds, because conventionally used organic solvents for extraction can be replaced by water or other green solvents like limonen, dimethylcarbonate (DMC), ethanol, ethyl-acetate etc. High voltage electrical discharge-plasma (HVED) is one of new promising green techniques.

The aims of this project will be accomplished and they include:

O1 Design and development an equipment for generating plasma which consists of: plasma generator and reactor with different configuration of electrodes. During designing of plasma generator, new innovative approach for generating high voltage DC supply by usage of modern solid state technology will be applied.

O2 To established effectiveness of extraction of bioactive compounds and volatile oils from autochthonous Mediterranean herbs (olive leaf, rosemary, sage, oregano, thyme, wild thyme), with plasma by usage of water and green solvents

O3 To increase yield of process by optimisation of the operation mode of innovative equipment for generating plasma.

O4 Biological activity of obtained extracts will be determined by analytical methods, and investigated the possibility of oxidative changes during extraction process

O5 Obtained extracts will be isolated and stabilized by lyophilization and/or encapsulation.

This Project proposal will contribute to the research area by constructing a new innovative equipment for liquid plasma which will be useful for quick and efficient extraction of bioactive compounds and volatile oils from leaves of autochthonous Mediterranean herbs. By new, non-thermal extraction technique, the attempt is to reduce duration of extraction, solvent usage, environment pollution and total energy consumption.